Potvrzení o splnění závazku

Potvrzení o splnění závazku

Dlužník (strana, která plní svůj závazek ze smlouvy) je oprávněn od věřitele (tedy strany, která plnění přijímá) požadovat vystavení potvrzení o předmětu a rozsahu plnění. Pokud věřitel takové potvrzení nevydá, má dlužník právo plnění odepřít po dobu, po kterou mu není potvrzení vydáno.