Obchodní podmínky - Smlouva a smlouvy zdarma ke stažení

Obchodní podmínky
Cena za on-line přístup ke smlouvám

Cenové podmínky jsou platné od 25.8.2018 a účinné v den provedení elektronické objednávky.

Objednání smlouvy pomocí SMS zprávy
Cena za odeslání SMS je 50 Kč vč. DPH.

 
Obchodní podmínky
společnosti Arnet On Line, s.r.o., sídlem Nádražní 213/10 00 Ostrava, IČO: 26825767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 73421

I. Úvodní ustanovení

1. Společnost Arnet On Line, s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) je právnickou osobou, která disponuje databázi vzorů smluv a jiných dokumentů.

2. V případě, že se dále uvádí pojem "Produkt", rozumí se jím digitální obsah (dokument) ve formátu .doc obsahující textové informace odpovídající zvolenému výběru.

II. Uzavření smlouvy o poskytnutí práva užívání

1. Smlouva o poskytnutí práva k užívání databáze vzorů (dále jen „smlouva“) je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku. Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí PR SMS ve správném tvaru na číslo 900 11 50 a odesláním potvrzovacího kódu poskytovatelem SMS zprávou na mobilní telefon objednatele.

2. V případě uzavření smlouvy je Poskytovatel povinen zaslat Objednateli SMS zprávu s přístupovými údaji k objednanému dokumentu.

3. Zpřístupněním produktu on-line nabývá Objednatel právo užít objednaný dokument, který je autorským dílem a zužitkovat jej pouze pro svou vlastní potřebu. Další rozšiřování, i za úplatu není dovoleno a Objednatel je povinen dodržovat všechna omezení v užití, která stavují platné zákony.

4. Objednateli je odesláním PR SMS odečtena částka z telefoního kreditu dle ceníku. Vyúčtování platby nalezne na svém vyúčtování od telefonního operátora dle smluvních podmínek, které s ním má uzavřeny.

5. Objednatel je upozorněn, že dodání digitálního obsahu není na hmotném nosiči a souhlasí s tímto. Poskytovatel Objednateli sděluje, že v případě dodání dodání digitálního obsahu jenž je zpřístupněn zaslaným potvrzovacím kódem, nemá Objednatel právo na odstoupení od smlouvy.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Produkt jako autorské dílo a databáze požívá ochrany zejména autorského zákona a trestního zákoniku a Objednatel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným poskytovatelem.

IV. Odpovědnost za vady a za škodu

1. Práva a povinnosti vyplývající z případných vad Produktu včetně délky záruční doby a reklamací se řídí příslušnými právními předpisy.

2. Objednatel má nárok na bezplatnou výměnu Produktu v případě zjevné vady. Zjevnou vadou je především nemožnost zobrazit obsah produktu minimálně v rozsahu náhledu před provedením objednávky. Objednatel musí vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co byla zjištěna (též telefonicky, e-mailem) a zaslat popis vady na adresu Poskytovatele. Poskytovatel je povinen provést výměnu Produktu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy byla vada oznámena.

3. Poskytovatel nenese odpovědnost vzniklou v důsledku nesprávného či neodborného doplnění a použití vzorů smluv, informací či jiných dokumentů, které jsou obsaženy ve Produktu. Užití Produktu je na plně na uvážení Objednatele. 

4. Poskytovatel prohlašuje a Objednatel bere na vědomí, že používání produktů nebo internetových stránek nenahrazuje odborné poskytování informací, rad a služeb v právní oblasti a Uživatel s nimi nakládá na vlastní odpovědnost. Obsah produktů je informativní a je určen osobě znalé právních předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel projevuje výslovný souhlas s dodržováním těchto Obchodních podmínek, se kterými se řádně seznámil na internetových stránkách, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat.

2. Podmínky a vztahy ochrany osobních údajů se řídí právním řádem České republiky především příslušnými ustanoveními právních předpisů: zákon na ochranu osobních údajů, občanský zákoník, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

3. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních jejich částí.

4. Spořebitel má možnost využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekcí pomocí institutu ADR jenž je dostupný na adrese adr.coi.cz.

5. Vztahy neupravené smlouvou a těmito obchodními podmínkami se řídí zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem, vše v platném znění.


 
V Ostravě dne 25.5.2018
...... 
Arnet On Line, s.r.o.
Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava  
tel.: 596 240 626 
IČ: 26825767, DIČ: CZ26825767,
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2759