Pracovní smlouva s pracovníkem vykonávajícím nekvalifikovanou či méně kvalifikovanou činnost

Pracovní smlouva s pracovníkem vykonávajícím nekvalifikovanou či méně kvalifikovanou činnost

Smluvní strany uzavírají pracovní smlouvu za podmínek sjednaných v Pracovní smlouvě. Základní a mzdové podmínky, údaje o nároku na délku dovolené, výpovědních dobách a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby, povinnosti zaměstnavatele, povinnosti zaměstnance.

Publikováno: 21.1.2014 Přečteno: 7348x Staženo: 1x

Pracovní smlouva

 

mezi

 

 1. společností ………………………………

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………, oddíl …, vložka ………

sídlem ………………………………

IČ ………………

jednající ………………………………

(dále také jen „zaměstnavatel“)

 

a

 

 1. panem/paní ………………………………

rodné číslo ……………/………

bydliště ……………………………………………………………

(dále také jen „zaměstnanec“)

 

(společně také „smluvní strany“)

 

 

 

 

Smluvní strany uzavírají na základě předchozího jednání tuto pracovní smlouvu, v níž sjednaly následující podmínky:

 

I.

Základní podmínky

 

 1. Druh práce:

Zaměstnanec bude vykonávat práci ………………………………

 

 1. Místo výkonu práce:

Místem výkonu práce je ………………………………

 

 

 1. Den nástupu do práce:

Zaměstnanec nastoupí do práce dne ……………

 

 

 1. Doba trvání pracovního poměru:

Pracovní poměr se uzavírá na dobu neurčitou.

 

 

 

II.

Mzdové podmínky

 

 1. Způsob odměňování:

Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční mzda, která činí ……… Kč.

 

 1. Splatnost mzdy:

Mzda je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok.

 

 1. Termín výplaty:

Pravidelným termínem výplaty je …… den v kalendářním měsíci, v němž je mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda bude vyplacena nejbližší následující pracovní den.

 

 1. Místo a způsob výplaty mzdy:

Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena v hotovosti v sídle zaměstnavatele.

 

 1. Mzda v případě práce přesčas:

Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce přesčas nařízené zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu takové práce přesčas náleží příplatek ve výši …… Kč (minimálně ve výši 25% průměrného hodinového výdělku), nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas.

 

III.

Údaje o nároku na délku dovolené na zotavenou, výpovědních dobách
a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby

 

 

 1. Údaje o nároku na délku dovolené na zotavenou:

Nárok na délku dovolené na zotavenou je upraven v ustanovení § 211 a násl. zákoníku práce.

 

 1. Údaje o výpovědních dobách:

Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení § 51 a násl. zákoníku práce.

 

 1. Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby:

Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne, tj. na pět pracovních dnů v kalendářním týdnu, kterými jsou pondělí až pátek kalendářního týdne.

 

IV.

Povinnosti zaměstnavatele

 

Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a ostatními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele a pracovní smlouvou.

 

V.

Povinnosti zaměstnance

 

 1. Zaměstnanec je zejména povinen:

 1. pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci;

 2. plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas;

 3. dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele;

 4. řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost;

 5. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám.

 

 1. Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli vykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele.

 

VI.

Závěrečná ujednání

 

 1. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat.

 

 1. Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy.

 

 1. Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel.

 

 

V ……………… dne ………… V ……………… dne …………

 

 

 

 

………………………………………………… …………………………………………………

zaměstnavatel zaměstnanec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář 1

Zde je nutno specifikovat druh práce, na který je zaměstnanec přijímán - druh vymezuje, jakou práci je zaměstnanec povinen vykonávat; druh práce může být specifikován i alternativně.

 

 

Komentář 2

Zde se vymezí místo výkonu práce, například obec a organizační jednotka zaměstnavatele; určení místa výkonu práce má význam z hlediska přeložení do jiného místa výkonu práce (zaměstnance lze přeložit jen s jeho souhlasem) i z hlediska vyslání na pracovní cestu (pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem mimo sjednané místo výkonu práce).

 

Komentář 3

Dnem nástupu do práce skutečně vzniká pracovní poměr.

 

Komentář 4

 

V pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba, a to nejvýše na dobu tří měsíců; do této zkušební doby se nezapočítává doba překážek v práci, pro které zaměstnanec nemohl práci vykonávat; jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec může ve zkušební době písemně zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu, přičemž písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být druhé straně doručeno zpravidla alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

 

Komentář 5

Odměňování práce ve sféře podnikatelské i rozpočtové nově upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006) v části šesté. Zaměstnavatel se tímto předpisem musí při odměňování práce svých zaměstnanců řídit.

Pro sféru podnikatelskou platí, že zaměstnavatel není nijak omezen ve svém právu volit mezi mzdovými formami (časová, úkolová, provizní…) s výjimkou zakotvenou v ustanovení § 103 odst. 1 písm. k) zákoníku práce.

 

Komentář 6

Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákoníku práce platí, že pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Taková informace zaměstnavatele musí obsahovat mimo jiné i údaje o nároku na délku dovolené (zákon už neuvádí pojem dovolená na zotavenou ale pouze dovolená), údaje o výpovědních dobách a o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby.

 

Komentář 7

Postačí odkaz na příslušný pracovněprávní předpis nebo na kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis.

 

 

Komentář 8

Postačí odkaz na příslušný pracovněprávní předpis nebo na kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis.

 

Komentář 9

Je-li zaměstnavatelem obchodní společnost, uvede se tu obchodní firma, jméno jednající osoby a název její funkce, tedy např. ABC, s. r. o. jednající panem Janem Novákem, jednatelem. Jednající osoba se zde podepíše.

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma