Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti

Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti

Čestné prohlášení jednatele společnosti s ručením omezeným o splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti.

Publikováno: 21.1.2014 Přečteno: 13479x Staženo: 383x

Čestné prohlášení

jednatele společnosti s ručením omezeným

 

…………………, s.r.o.

 

o splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti

 

Já, níže podepsaný ……………., r.č. ……………., bytem …………………., jednatel společnosti ………………, s. r. o., sídlem ………………….,

 

prohlašuji,

 

že splňuji podmínky pro výkon funkce jednatele společnosti, a to

  1. jsem plně způsobilý k právním úkonům,

  2. splňuji podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění,

  3. nenastala u mě žádná skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění,

  4. není u mě dána překážka podle §38l obchodního zákoníku, v platném znění.

 

Dále prohlašuji, že souhlasím s ustanovením do funkce jednatele společnosti ………………, s.r.o. a se zápisem všech údajů do obchodního rejstříku ve smyslu § 31 odst. 3 obchodního zákoníku.

 

 

Své shora uvedené prohlášení prokazuji výpisem z trestního rejstříku.

 

 

 

V ……. dne ………………

 

 

Úředně ověřený podpis:

 

 

…………………..……………………….

 

Příloha: - výpis z trestního rejstříku,

- potvrzení finančního úřadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář 1

Komentář obecný:

Čestné prohlášení musí doložit každý jednatel před svým zvolení do funkce jednatele společnosti. Toto prohlášení se dokládá soudu pro účely provedení zápisu jednatele do obchodního rejstříku. Svá tvrzení uvedená v prohlášení musí jednatel doložit svým výpisem z rejstříku trestů a potvrzením příslušného finančního úřadu, že nemá daňové nedoplatky. Pokud by se ukázalo, že prohlášení uvedené v odst. 1 pod písm a) a b) nejsou pravdivá, dotyčná osoba by se jednatelem nestala, i kdyby o jeho jmenování rozhodla valná hromada.

 

Komentář 2

Statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, nemůže být ten, kdo vykonával kteroukoli ze srovnatelných funkcí v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs. Totéž platí, byl-li návrh na prohlášení konkursu podaný proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek majetku.

Ustanovení § 38l obchodního zákoníku obsahuje bližší a komplikovanější úpravu toho, kdy překážka funkce trvá, kdy se k ní nepřihlíží atd., v tomto komentáři nelze celou úpravu popsat (můžete se s konkrétním dotazem obrátit na Právní poradnu). Úprava ovšem také stanoví, že překážka výkonu funkce odpadá, pokud byla osoba, na jejíž straně se vyskytuje, zvolena nebo jmenována do funkce se souhlasem dvou třetin hlasů společníků přítomných na valné hromadě a valná hromad přitom byla při volbě na existenci této překážky upozorněna.

 

Pojem „při volbě“ je třeba vykládat jako těsně před volbou, účelem je, aby mohli společníci na valné hromadě zvážit, zda jde o osobu vhodnou pro výkon funkce. Doporučujeme tuto skutečnost uvést výslovně v zápisu z valné hromady.

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma