Zápis z VH - jmenování jednatele a schválení jeho odměny

Zápis z VH - jmenování jednatele a schválení jeho odměny

Zápis z VH - jmenování jednatele a schválení jeho odměny.

Publikováno: 2.12.2015 Přečteno: 5845x Staženo: 0x

Zápis

z valné hromady společnosti

………………

se sídlem ……………………….…… IČ …….………..

Místo konání: ……………………………..

Datum konání: ……………………

Přítomni: viz listina přítomných

 

 

  1. Program valné hromady

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady,

  2. Jmenování nového jednatele společnosti,

  3. Rozhodnutí o odměňování jednatele a schválení smlouvy o výkonu funkce,

  4. Závěr.

 

II. Průběh jednotlivých bodů jednání valné hromady

 

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

1.1. Jednání valné hromady zahájil v …….. hod jednatel společnosti pan ………., který přivítal přítomné společníky (jejich zástupce) a konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána v souladu se společenskou smlouvou společnosti.

1.2. Po kontrole listiny přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu, jednatel společnosti ………….. konstatoval, že v okamžiku zahájení valné hromady jsou přítomni společníci, mající celkem ………..% všech hlasů společníků a valná hromada je tudíž schopná usnášení.

1.3. Poté bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady. Jednatel společnosti navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen ………………… a zapisovatelem …………..…... K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávrhy, změny ani protesty, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

 

Pro: …..% hlasů Proti: …..% hlasů Zdrželo se: ……% hlasů

 

1.4. Závěrem tohoto bodu byl jednomyslně schválen program jednání valné hromady (……% pro, …… proti, …….. se nezdržel hlasování) uvedený v pozvánce na valnou hromadu, která je přílohou č. 2 zápisu.

Jelikož k programu valné hromady nebyly vzneseny žádné připomínky, návrhy změn nebo doplnění, bude se jím valná hromada v další části jednání řídit.

 

  1. Jmenování nového jednatele společnosti

2.1. Následovně předseda valné hromady přednesl návrh na jmenování nového jednatele společnosti, a to pana …………………, r.č. ………………., bytem ……………

Pan …. předložil valné hromadě čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky pro výkon funkce jednatele a že u něj nenastala překážka dle § 63 zákona o obchodních korporacích. Kopie čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 zápisu.

 

2.2. Poté bylo přistoupeno k volbě jednatele společnosti. Předseda valné hromady navrhl, aby jednatelem společnosti byl zvolen p. …………..…... K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávrhy, změny ani protesty, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

 

Pro: …..% hlasů Proti: …..% hlasů Zdrželo se: ……% hlasů

 

Provedeným hlasování valná hromada jmenovala pana …………….. novým jednatelem společnosti.

  1. Rozhodnutí o odměňování jednatele a schválení smlouvy o výkonu funkce

 

3.1. Předseda valné hromady uvedl, že v souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích bude vztah mezi společností a jejím statutárním orgánem upraven smlouvou o výkonu funkce, s jejímž návrhem byli společníci seznámeni. Návrh smlouvy je přílohou č. 4 zápisu z valné hromady.

Smlouva upravuje vztahy mezi společností a jejím statutárním orgánem při výkonu této funkce a její součástí je i stanovení způsobu a výše odměny statutárního orgánu za výkon jeho funkce pro společnost.

 

3.2. Předseda valné hromady vyzval přítomné společníky, aby se hlasováním k návrhu smlouvy o výkonu funkce vyjádřili.

 

Pro: 100% hlasů Proti: 0% hlasů Zdrželo se: 0% hlasů

 

Valná hromada jednomyslně schválila Smlouvu o výkonu funkce, která upravuje vztahy mezi společností a …………, jako jejím jednatelem.

  1. Závěr

Závěrem předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada beze zbytku vyčerpala svůj program, ke kterému nebyly vzneseny žádné protesty či připomínky, poděkoval přítomným společníkům za účast na jednání valné hromady a toto jednání ukončil.

 

 

…………………………… …………………………….

předseda valné hromady zapisovatel

 

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma