Příkazní smlouva

Příkazní smlouva

Příkazní smlouva.

Publikováno: 27.2.2015 Přečteno: 23537x Staženo: 1x

 

Příkazní smlouva

 

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. občanského zákoníku v platném znění

mezi

 

 

1. panem ........................

r.č. ...............................

bytem ..........................

 

(dále jen „příkazce“)

 

a

 

2. panem ........................

r.č. ...............................

bytem ..........................

 

(dále jen „příkazník“)

 

(společně též „smluvní strany“)

 

 

 

I.

Předmět smlouvy

 

1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce obstará tuto záležitost

(specifikace činnosti).....................................................

 

 

 

II.

Práva a povinnosti příkazníka

 

1. Příkazník je povinen osobně obstarat záležitost specifikovanou v článku I této Smlouvy. Pokud příkazník svěří provedení příkazu jinému, odpovídá příkazci, jako by příkaz prováděl sám.

 

 

2. Příkazník je povinen jednat při obstarávaní záležitostí pro příkazce podle svých schopností a znalostí. Příkazník bude postupovat podle pokynů daných příkazcem. Od těchto pokynů se může odchýlit pouze v případě, že by to bylo nezbytné v zájmu příkazce a nebylo by možné včas obdržet jeho souhlas.

 

3. Pokud se příkazník odchýlí od pokynů příkazce a nepůjde o situaci uvedenou ve větě třetí odst. 2 tohoto článku, odpovídá příkazník za škodu, která tímto příkazci vznikne.

 

4. Příkazník je povinen podat příkazci na jeho žádost zprávu o postupu obstarávání záležitosti a převést na příkazce všechen užitek z provedeného úkolu. Po obstarání záležitosti předloží příkazník příkazci vyúčtování.

 

 

 

 

 

III.

Práva a povinnosti příkazce

 

1. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi předem na jeho žádost přiměřené prostředky nezbytné ke splnění příkazu a nahradit příkazníkovi potřebné a užitečné náklady vynaložené při provádění příkazu, a to i v případě, že se nedostaví výsledek příkazcem požadovaný.

 

2. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi na jeho žádost doplňující nebo upřesňující pokyny pro jeho činnost, pokud je jich nezbytně třeba k obstarání záležitosti uvedené v článku I této smlouvy.

 

3. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi osobní součinnost tam, kde je to s ohledem nezbytné k naplnění účelu této smlouvy.

 

IV.

Odměna

 

1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši ................... Kč (slovy: ..................... korun českých).

 

 

2. Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi odměnu i v případě, že výsledek nenastal.

 

 

V.

Závěrečná ustanovení

 

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.

 

2. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

 

3. Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží 1 stejnopis.

 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

 

 

 

 

V .............. dne ............... V .............. dne ...............

 

 

 

...................................... ......................................

příkazce příkazník

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář 1

 

Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce.

 

 

Komentář 2

 

Obstarává-li někdo určité záležitosti jako podnikatel, má povinnost, byl-li o obstarání takové záležitosti požádán, dát druhé straně bez zbytečného odkladu výslovně najevo, zda na sebe obstarání záležitosti bere nebo ne; jinak nahradí škodu tím způsobenou.

 

Komentář 3

 

Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma