Smlouva o převodu pozemku a stavby - kupní smlouva

Smlouva o převodu pozemku a stavby - kupní smlouva

Smlouva o převodu pozemku a stavby - kupní smlouva.

Publikováno: 15.9.2015 Přečteno: 10521x Staženo: 1x

Kupní smlouva na stavbu a pozemek

 

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku v platném znění

 

mezi

 

 

 1. ……………

rodné číslo …………….

bytem …………………………………

 

(dále jen „prodávající“)

a

 

 1. ……………

rodné číslo ……………

bytem …………………………………

 

(dále jen „kupující“)

 

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitostí, a to

 1. pozemku parc. č. ….. – zastavěná plocha a nádvoří o výměře …. m2, jehož součástí je

budova č.p…….. – objekt bydlení,

 1. pozemku parc. č. … – zahrada o výměře …. m2,

 

to vše v katastrálním území ………., obec ……….., okres …………, zapsané na LV č. ……. v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu v ………………….

 

 1. Prodávající nabyl vlastnictví ke shora uvedeným nemovitostem na základě ………………

 

 1. Smluvní strany sjednávají tuto smlouvu za účelem úplatného převodu vlastnictví k výše uvedeným nemovitostem z prodávajícího na kupujícího tak, aby se kupující stal vlastníkem těchto nemovitostí.

 

II.

Předmět smlouvy

 

 1. Prodávající prodává kupujícímu ze svého výlučného vlastnictví nemovitosti, a to:

 

a) pozemek parc. č. ….. – zastavěná plocha a nádvoří o výměře …. m2, jehož součástí je

budova č.p…….. – objekt bydlení,

b) pozemek parc. č. … – zahrada o výměře …. m2,

 

to vše v katastrálním území ………., obec ……….., okres …………, zapsané na LV č. ……. v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu ve …………………., spolu se všemi právy, povinnostmi, součástmi a příslušenstvím (dále též jen „nemovitosti“ nebo „předmět koupě“). Příslušenstvím je studna na pozemku parc. č. …., dále žumpa na pozemku parc. č…. a oplocení, ohraničující oba tyto pozemky.

 

2. Kupující kupuje od prodávajícího nemovitosti uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy a zavazuje se zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

 

III.

Kupní cena

 

 1. Kupující a prodávající si sjednali kupní cenu v celkové výši ……….,- Kč (slovy: …………..)

 

 1. Prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje, že kupní cena v celé výši byla uhrazena v hotovosti před podpisem této smlouvy.

 

IV.

Stav nemovitostí

 

 1. Kupující prohlašuje, že si nemovitosti dobře prohlédl na místě samém a že je mu znám jejich stav.

 

 1. Prodávající prohlašuje, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné faktické ani právní vady či věcná břemena, a že neuzavřel ke dni podpisu této smlouvy žádnou smlouvu, na jejímž základě by předmětné nemovitosti převedl do vlastnictví jiného, zřídil k nim věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo nebo jiné právní povinnosti, zejména nájem, či tyto jinak zatížil v rozporu s dohodou s kupujícím a zavazuje se, že ani takovou smlouvu do doby vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího po podpisu této smlouvy neuzavře.

 

V.

Další ujednání

 

 1. Vlastnictví k předmětu koupě nabývá kupující vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu, kterým je ke dni podpisu této smlouvy Katastrální úřad v …………...

 

 1. Nebezpečí nahodilého zhoršení předmětu koupě, včetně užitků, přechází na kupující dnem právní moci rozhodnutí Katastrálního úřadu v ………….. o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 1. Prodávající je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z nabytí nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva kupujícího k předmětu koupě do katastru nemovitostí, a řádně uhradit jím vyměřenou daň. Za tímto účelem se prodávající zavazuje zajistit na své náklady zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětu koupě.

 

VI.

Návrh na vklad

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, podepsaný oběma smluvními stranami, podá nebo zašle příslušnému katastrálnímu úřadu kupující, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této kupní smlouvy. Správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí kupující/prodávající.

 

 1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si v souladu s touto smlouvou na výzvu druhé smluvní strany vzájemně úplnou součinnost v řízení před katastrálním úřadem, zejména doložit v termínu ve výzvě stanoveném potřebné doklady a učinit podání za účelem odstranění vad a nedostatků kupní smlouvy a návrhu na vklad, tak, aby vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího byl povolen. V případě zastavení řízení o povolení vkladu pro nedostatky návrhu na vklad, které přes výzvu katastrálního úřadu nebyly odstraněny, se smluvní strany dohodly, že dnem právní moci rozhodnutí o zastavení řízení se kupní smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny do 15-ti dnů vrátit vše, co podle této smlouvy nabyly.

 

 1. Dojde-li k zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž důvodem zamítnutí návrhu na vklad budou odstranitelné vady kupní smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít do 15-ti dnů ode dne právní moci zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu v závislosti na právní povaze vady novou smlouvu, a to na výzvu kterékoliv ze smluvních stran. V nové smlouvě budou vady vytýkané katastrálním úřadem odstraněny a původní smlouva bude zrušena. Pokud některá ze smluvních stran neposkytne součinnost potřebnou k uzavření nové kupní smlouvy, smluvní strany se dohodly, že dnem následujícím po uplynutí lhůty 30-ti dnů od právní moci zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu se kupní smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny do 15-ti dnů vrátit vše, co na základě této smlouvy nabyly.

 

 1. V případě, že katastrální úřad zamítne návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí pro neodstranitelné vady kupní smlouvy, sjednávají si smluvní strany rozvazovací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že dnem nabytí právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad následky této kupní smlouvy pominou, tato kupní smlouva se od samého počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny do 30-ti dnů ode dne právní moci rozhodnutí vrátit vše, co na základě této smlouvy nabyly.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Tato kupní smlouva se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

 

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována jen po dohodě obou smluvních stran písemně formou vzestupně číslovaného dodatku.

 

3. Tato kupní smlouva je vyhotovena v 3 provedeních, všechna s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení s úředně ověřenými podpisy bude přiloženo k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kupující a prodávající obdrží při podpisu této smlouvy každý jedno vyhotovení.

 

4. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým vlastnoručním podpisem.

 

 

V ………… dne …………… V ………… dne …………..

 

…………………………………….. ….………………..

prodávající kupující

 


 

Komentář 1

Komentář k čl. I odst. 1

Zde je nutno dle výpisu z katastru nemovitostí (pokud možno aktuálního) uvést přesné označení prodávané stavby a pozemků. Pozemek, na němž se nachází stavba musí být uveden u písm. a), a to pro bližší identifikaci stavby a tentýž pozemek, na němž stojí stavba musí být uveden pak u písm. b), jelikož ten je rovněž předmětem koupě.

Pozemek musí být označen parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (toto je uvedeno ve výpisu z katastru nemovitostí), též údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu. Stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, pozemkovou parcelou je pak pozemek, který není stavební parcelou (který není evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří).

 

 

Komentář 2

Komentář k čl. II odst. 1

Prodávající prodává nemovitosti se všemi jejími právy (právo s věcí disponovat, právo na ochranu vlastnictví atd.), povinnostmi (např. zástavní právo třetí osoby, součástmi (tzv. venkovní úpravy – zídky, meliorační zařízení, atd.) a příslušenstvím (plot, stodola, atd.). Práva, povinnosti a součásti nemovitosti přecházejí s nemovitostí automaticky a není třeba je uvádět. Příslušenství by bylo vhodné vyjmenovat z důvodů předejití jakýmkoliv sporům v budoucnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma