Kupní smlouva na prodej movité věci (univerzální vzor smlouvy)

Kupní smlouva na prodej movité věci (univerzální vzor smlouvy)

Kupní smlouva na prodej movité věci (univerzální vzor smlouvy).

Publikováno: 28.11.2014 Přečteno: 105490x Staženo: 3840x

Kupní smlouva na prodej movité věci
(univerzální vzor smlouvy)

 

podle ustanovení § 2079 a následujících občanského zákoníku

 

mezi

 

 1. panem/paní ………………………………

rodné číslo …………/……

bytem ……………………………………………………………

(dále také jen „prodávající“)

 

a

 

 1. panem/paní ………………………………

rodné číslo …………/……

bytem ……………………………………………………………

(dále také jen „kupující“)

 

společně také „ smluvní strany''

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Prodávající prohlašuje, že na základě kupní smlouvy ze dne ………… je vlastníkem ……………………………… (dále jen „předmět koupě“).

 

 

 1. Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl a vyzkoušel, a že byl seznámen s jeho stavem.

 

II.

Předmět smlouvy

 

 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje předmět koupě kupujícímu odevzdat.

 

 1. Kupující se touto smlouvou zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

 

III.

Termín a místo odevzdání a převzetí předmětu koupě,

přechod vlastnického práva

 

 1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě bezprostředně po podpisu této smlouvy.

 

 1. Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá již samotnou účinností smlouvy.

 

IV.

Cena a způsob úhrady

 

 1. Kupní cena byla dle dohody prodávajícího a kupujícího stanovena ve výši ……………,- Kč (slovy …………………………………………………… korun českých).

 

 1. Prodávající tímto potvrzuje, že kupní cena byla zaplacena v hotovosti při podpisu této smlouvy.

 

 


V.

Odpovědnost za vady

 

 1. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě byl vyroben v roce …… a od té doby byl plně používán, čemuž odpovídá i stupeň jeho opotřebení. Kupující toto bere na vědomí.

 

 1. Prodávající výslovně upozorňuje na následující vady předmětu koupě:

 • ………………………………………………………………………………………………

 • ………………………………………………………………………………………………

 • ………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné právní vady.

 

 1. V případě nepodstatného porušení smlouvy má má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající rozsahu a povaze vady. Jde-li o podstatné porušení smlouvy má kupující právo od smlouvy odstoupit.

 

 1. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem předmětu koupě, jakož i vadami uvedenými v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.

 

 1. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

 

 1. Smlouva byla vypracována ve … vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží … stejnopisy.

 

 1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

 

 

V ……………… dne ………… V ……………… dne …………

 

 

 

 

………………………………………………… …………………………………………………

prodávající kupující

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma