Smlouva o zhotovení nábytku na míru

Smlouva o zhotovení nábytku na míru

Smlouva o zhotovení nábytku na míru.

Publikováno: 28.11.2014 Přečteno: 8285x Staženo: 3x

Smlouva o zhotovení nábytku na míru

 

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

 

 

jméno a příjmení/ název firmy, společnosti

datum nar./IČ

adresa/sídlo

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.................vložka.............. oddíl..................

zastoupena

Telefon

Email

Bankovní spojení

 

(dále jen jako „Objednatel“)

 

a

 

 

jméno a příjmení/ název firmy, společnosti

datum nar./IČ

adresa/sídlo

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.................vložka.............. oddíl..................

zastoupena

Telefon

Email

Bankovní spojení

 

(smluvní strany)

 

 

I.

Předmět smlouvy

 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit nábytek dle přiloženého projektu, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří Přílohu č. 1, (dále jen „Dílo“ nebo „Plnění“) Součástí Plnění je doprava a instalace/montáž zhotoveného nábytku na místě určeném objednatelem.

 

1.2. Dílo bude zhotoveno z materiálu a laminace dle příloh č. 1 a č. 2 (návrhu díla a přiložené cenové relace).

 

1.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo specifikované v čl. I. bod 1.1. na své nebezpečí a svůj náklad a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu dle čl. V. této smlouvy.

 

 

II.

Čas a místo plněnÍ

 

2.1 Dílo bude zhotoveno a instalováno na místě určené Objednatelem

 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne se zhotovováním Díla po připsání částky ;představující zálohu dle čl. V. bod 5.3. písm. a) na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, případně složením hotovosti k rukám Zhotovitele. Pro počátek běhu dodací lhůty je rozhodný den připsání zálohy na účet Zhotovitele případně složením hotovosti k rukám Zhotovitele.

 

2.3. Termín dodání díla je ...................................

 

2.4. V případě, že si změny Díla vyžádané Objednatelem nebo z důvodu, které nejsou na straně Zhotovitele vyžádají prodloužení termínu dokončení Díla, prodlužuje se termín uvedený v bodě 2.3. tohoto článku o přiměřenou dobu odpovídající povaze požadovaných změn. Lhůtu určí Zhotovitel.

 

III.

Materiál a místo dodání

 

3.1 Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo dle této Smlouvy z dohodnutého materiálu a v dohodnuté době jej dodat do místa určeného Objednatelem.

 

3.2 Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo nebo jeho část prostřednictvím svých subdodavatelů pro výrobky, které nejsou předmětem jeho výrobní činnosti.

 

3.3 V případě, že se smluvní strany dohodnou na tom, že Objednatel zajistí a dodává část materiálu, předá, nebo zajistí předání tohoto materiálu Zhotoviteli na zhotovení Díla ve sjednaném množství do..................po podpisu této Smlouvy.

 

3.4. Materiál dodávaný Objednatelem:

.

 

3.5 Bude-li Objednatel v prodlení s poskytnutím dohodnutého materiálu po dobu delší než 14 dnů ode dne, kdy měl být materiál předán Zhotoviteli, a nedodá materiál ani po výzvě Zhotovitele do 7 dnů od doručení výzvy, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

 

3.6. V případě nepřítomnosti Objednatele při převzetí materiálu zajišťovaného Objednatelem dle předchozího odstavce, zavazuje se Zhotovitel pořídit fotodokumentaci převzatého materiálu, kde bude zachyceno případné poškození dodaného materiálu.

 

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

4.1. Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Objednatele a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy Objednatele.

4.2. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, o kterých se při zhotovování Díla dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele vždy na nevhodnost jeho pokynu.

4.3. V případě, že Objednatel bude požadovat provedení změn technických parametrů či způsobu provedení Díla nebo více prací či méně prací (dále také jen „změny díla“), písemně o to Zhotovitele požádá. Zhotovitel se v takovém případě může rovněž vyjádřit, zda s navrženými změnami Díla souhlasí.

4.4. V případě, že Zhotovitel se změnami Díla vysloví souhlas, dochází tím současně ke změně předmětu plnění dle této Smlouvy. Všechny změny rozsahu a provedení Díla budou zaznamenány v písemné podobě a budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.5. Zjistí-li Zhotovitel, že pro dokončení Díla dohodnutým způsobem je nutno provést práce ve větším rozsahu oproti rozsahu sjednaném ve smlouvě (více práce), a tyto skutečnosti Zhotovitel nezavinil a ani je nemohl předvídat, upozorní neprodleně na tuto skutečnost Objednatele. Objednatel se zavazuje tyto více práce Zhotoviteli uhradit.

4.6 O skutečnostech uvedených v bodě 4.3., 4.4. či 4.5. tohoto článku bude vyhotoven písemný záznam, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

V.

Cena a způsob placení

 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení Díla činí..................bez DPH, celková cena činí .................s DPH, přičemž položkové nacenění Díla je uvedeno v Příloze č. 2 (cenová relace), která je nedílnou součástí této smlouvy.

5.2. Nárok na zaplacení celé ceny Díla vzniká Zhotoviteli provedením Díla a jeho předáním.

5.3 Cena bude uhrazena následujícím způsobem:

  1. nejpozději do pěti dnů od uzavření této Smlouvy poskytne Objednatel Zhotoviteli zálohu ve výši..................,-Kč včetně DPH, dle zálohové faktury, přičemž záloha bude po provedení Díla započtena na cenu díla.

 

  1. zbývající cena Díla dle článku 5.1. bude zaplacena nejpozději do pěti pracovních dnů po předání dodaného Díla je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, a to buď v hotovosti k rukám Zhotovitele nebo jím pověřené osoby, nebo na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli celou dohodnutou cenu.

 

VI.

Odpovědnost za vady

 

6.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Faktickou vadou dle této Smlouvy se rozumí stav, kdy Dílo objektivně nevykazuje funkční vlastnosti oproti vlastnostem uvedeným v této Smlouvě nebo v příloze této Smlouvy.

6.2. V případě, že Objednatel zjistí vady Díla, je povinen tyto vady písemně oznámit Zhotoviteli neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů po jejich vyskytnutí. Reklamace může být učiněna pouze písemným oznámením, ve kterém budou vady dostatečně specifikovány.

6.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady do 30 kalendářních dnů od písemného oznámení vady Objednatelem. Písemným oznámením se rozumí doporučený dopis či e-mailová zpráva.
Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval.

 

6.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, resp. že vadu Objednatel způsobil nevhodným užíváním díla apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady.

VII.

Další ujednání

 

7.1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma účastníkům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 7 pracovních dnů písemně či e-mailovou zprávou informovat a poskytnout si vzájemnou součinnost k odstranění překážek bránící zhotovení či dokončení Díla. Přijetí informace o okolnostech výše uvedených učiněná pomocí e-mailové zprávy musí být druhou stranou potvrzena. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

7.2. Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.

7.3 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla nejpozději 2 pracovní dny před termínem předání. O předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že vykazuje vady. Zhotovitel se zavazuje vady vytknuté při předání a zapsané do předávacího protokolu odstranit do 30 dnů ode dne předání Díla.

 

VIII.

Sankce

 

8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla / 90,- Kč denně, v případě prodlení Zhotovitele s předáním díla. Objednatel je však povinen Zhotovitele písemně vyzvat a ve výzvě stanovit dodatečnou lhůtu k předání Díla, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. Nárok Objednatele na smluvní pokutu vzniká po nesplnění této dodatečně stanovené lhůty.

8.2. Pro případ prodlení Objednatele s poskytnutím materiálu nebo poskytnutím jiné součinnosti dle této Smlouvy, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny Díla.

8.3 Pro případ prodlení s úhradou zálohy nebo doplatku ceny díla je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z celkové ceny Díla.

8.4. Pro případ prodlení Objednatele s převzetím Díla, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z celkové ceny Díla.

8.5 Smluvní pokuty jsou splatné do pěti pracovních dnů ode dne jejich písemného uplatnění oprávněnou stranou.

IX.

Závěrečná ustanovení

 

9.1. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

9.2 Změnit či doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Vyžaduje-li tato smlouva pro nějaké jednání písemnou formu, bude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

9.3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této Smlouvy budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení dosaženo v přiměřené době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou záležitost k rozhodnutí místně příslušnému soudu.

9.4 Smlouva je vyhotovena dvojmo, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

9.5. Nedílnou součást smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 – projekt/návrh díla

Příloha č. 2 – položkové nacenění

 

9.6. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu připojují níže své podpisy.

 

V .............dne ………………………… V……………………dne…………………….

 

_________________________________ ___________________________________

podpis zhotovitele podpis objednatele

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma