Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby

Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby

Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby.

Publikováno: 6.9.2013 Přečteno: 4444x Staženo: 0x

Městský úřad v ..................

odbor výstavby

 

Vyřizuje: .............................

 

(účastník řízení)...........

.................................

 

V ............. dne ......

 

Č.j. ..................................

 

Věc: Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby

 

 

Dne ................ podal pan ...........................žádost o povolení odstranění stavby budovy č.p..............., na pozemku č. .........., zapsané v katastru nemovitostí pro ...................., katastrální úřad ................, LV, jejímž je vlastníkem.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o odstranění předmětné stavby.

 

Městský úřad v .................., odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle § 13 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zahájení řízení v souladu s ust § 128 odst. 2 stavebního zákona o odstranění výše uvedené stavby. Městský úřad zároveň nařizuje za účelem projednání předložené žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením na den ..........................., v .... hod., v místě stavby.

 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání v kanceláři stavebního úřadu (návštěvní dny................................................) a při ústním jednání.

 

Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při tomto jednání. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

V případě zastupování účastníků, je zástupce povinen předložit při jednání písemnou plnou moc.

 

 

..................................................

Toto oznámení se doručuje:

- účastníkům řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)

- dotčeným orgánům státní správy (doporučeně na doručenku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář

Správní orgán je povinen uvědomit o zahájení řízení všechny jemu známé účastníky bez zbytečného odkladu. Žádost o povolení odstranění stavby je oprávněn podat pouze její vlastník, resp. všichni spoluvlastníci. I když zákon nestanovuje povinné provedení ústního jednání a místního šetření, jejich konání je účelné.

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma