Oznámení nájemce dlužníkovi o přechodu závazků

Oznámení nájemce dlužníkovi o přechodu závazků

Oznámení nájemce dlužníkovi o přechodu závazků.

Publikováno: 6.9.2013 Přečteno: 2697x Staženo: 0x

 

 

………společnost………

IČ: ………………………

sídlem ……………………… jednající ……………………

 

 

Věc: Oznámení o přechodu závazků

 

 

Dne …………… byla mezi …společností…, sídlem …………………, IČ ……………………, jednající ………………… a …společností…, sídlem …………………, IČ ……………………, jednající ………………… uzavřena smlouva o nájmu podniku ………………… (název podniku), na základě které došlo k přechodu veškerých závazků a pohledávek, které se k datu podpisu smlouvy k podniku vázaly. V souladu s ust. § 477 odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) Vám, jakožto nájemce z této smlouvy sděluji, že k datu podpisu smlouvy se naše společnost stala dlužníkem všech pohledávek, které má Vaše společnost vůči podniku, jež byl předmětem smlouvy o nájmu podniku ze dne …………………….

 

Veškerá práva a povinnosti plynoucí ze závazkových vztahů i lhůty splatnosti zůstávají touto změnou nedotčeny.

 

Pokud by Vaše společnost došla k názoru, že se prodejem podniku nepochybně zhorší dobytnost Vaší pohledávky, můžete dle ust. § 478 odst. 1 obchodního zákoníku podat v zákonné lhůtě u příslušného soudu odpor.

 

Věříme v úspěšné pokračování obchodních vztahů.

 

S pozdravem

 

……………………………………

………společnost………

IČ: ………………………

sídlem ……………………… jednající ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář

Dle ust. § 488e odst. 2 § 477 odst. 4 obchodního zákoníku je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit věřitelům převzetí závazků a pronajímatel dlužníkům přechod pohledávek na nájemce.

 

Smyslem informační povinnosti tohoto ustanovení obchodního zákoníku je, aby věřitelé i dlužníci podniku, který je předmětem smlouvy o nájmu podniku, byli bezodkladně uvědomeni o změně v osobě provozovatele podniku, na kterého závazky i pohledávky podniku přešly.

 

Nesplnění informační povinnosti dle uvedeného ustanovení obchodního zákoníku může mít za následek, že případný dlužník bude plnit pronajímateli, jako původnímu provozovateli podniku a nájemce bude povinen uhradit věřiteli škodu vzniklou mu například vymáháním pohledávky za původním dlužníkem.

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma