Oznámení oprávněného o vůli koupit najatou věc - před skončením nájmu

Oznámení oprávněného o vůli koupit najatou věc - před skončením nájmu

Oznámení oprávněného o vůli koupit najatou věc - před skončením nájmu.

Publikováno: 9.9.2013 Přečteno: 2506x Staženo: 0x

………společnost………

IČ: ………………………

sídlem ……………………… jednající ……………………

Věc: Oznámení oprávněného o vůli koupit najatou věc

- před skončením nájmu

 

Dne ………………… byla mezi Vaší společností jako pronajímatelem a mou osobou jako nájemcem uzavřena nájemní smlouva č. ……………… Předmětem nájemní smlouvy bylo ……specifikace předmětu nájmu dle nájemní smlouvy …… (dále také jen „předmět nájmu“).

 

Dne ……… byla mezi Vaší společnosti jako prodávajícím a mou osobou jako kupujícím uzavřena smlouva o koupi najaté věci č. ………………… (dále také jen „smlouva o koupi najaté věci“). Předmětem smlouvy o koupi najaté věci byl předmět nájmu dle nájemní smlouvy č. …………… ze dne …………….

 

Na základě ust. čl. ………………… smlouvy o koupi najaté věci bylo smluvními stranami dohodnuto, že nájemce (kupující) je oprávněn ke koupi najaté věci během platnosti nájemní smlouvy uplatní-li písemně toto své právo pronajímateli (prodávajícímu).

 

V souladu s ust. § 490 obchodního zákoníku ve spojení s čl. …… nájemní smlouvy tímto uplatňuji své právo na koupi najaté věci. Doručením tohoto oznámení nájemní smlouva č. …………………ze dne ………………zaniká.

Dle ust. § 492 obchodního zákoníku vzniká kupní smlouva ohledně předmětu nájmu ke dni doručení písemného oznámení oprávněné strany pronajímateli.

 

 

V …………………… dne ………………

 

 

……………………………………

……jméno příjmení……

……adresa……

……PSČ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář

Je-li nájemce oprávněn ke koupi najaté věci během platnosti nájemní smlouvy, doručením oznámení nájemce o vůli koupit najatou věc, nájemní smlouva zaniká, i když byla sjednána na dobu určitou.

 

Oznámí-li oprávněná strana druhé smluvní straně v souladu se smlouvou nebo se zákonem, že uplatňuje právo na koupi najaté věci, jež je předmětem nájemní smlouvy, vzniká kupní smlouva ohledně této věci kupní smlouva současně s doručením oznámení o vůli koupit najatou věc. Oprávněná strana má postavení kupujícího, druhá strana postavení prodávajícího.

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma