Obchodní podmínky - Smlouva a smlouvy zdarma ke stažení

Obchodní podmínky

Cena za on-line přístup ke smlouvám


Cenové podmínky jsou platné od 1.1.2014 a v den provedení elektronické objednávky.


Objednání smlouvy pomocí SMS zprávy

Cena za odeslání SMS je 50 Kč vč. DPH. Telefonní službu technicky zajišťuje Mobil Systems, a.s., infolinka 597 431 501.


Software Vzory smluv - Smlouvy ČR onLine

Pokud chcete mít plný přístup ke všem smlouvám po dobu jednoho roku - použijte Software Zákony.cz Smlouvy..

 

Obchodní podmínky

společnosti Arnet On Line, a.s.

sídlem Nádražní 213/10 00 Ostrava

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2759


I. Úvodní ustanovení


1. Společnost Arnet On Line, a.s. (dále jen „poskytovatel“) je právnickou osobou, která disponuje databázi vzorů smluv a jiných dokumentů (dále jen „Smlouvy ČR“).


2. V případě, že se dále uvádí pojem "Produkt", rozumí se jím databáze vzorů dokumentů bez ohledu na verzi.


II. Uzavření smlouvy o poskytnutí práva užívání a předmět smlouvy


1. Smlouva o poskytnutí práva k užívání databáze vzorů (dále jen „smlouva“) je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku. Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí PR SMS ve správném tvaru na číslo 900 11 50 a odesláním potvrzovacího kódu poskytovatelem SMS zprávou na mobilní telefon objednatele.


2. V případě uzavření smlouvy je poskytovatel povinen zaslat objednateli SMS zprávu s přístupovými údaji k objednanému dokumentu.


3. Zpřístupněním produktu on-line nabývá objednatel právo užít objednaný dokument, který je autorským dílem a zužitkovat jej pouze pro svou vlastní potřebu. Další rozšiřování, i za úplatu není dovoleno a objednatel je povinen dodržovat všechna omezení v užití, která stavují platné zákony.


4. Objednateli je odesláním PR SMS odečtena částka z telefoního kreditu dle ceníku. Vyúčtování platby nalezne na svém vyúčtování od telefonního operátora dle smluvních podmínek, které s ním má uzavřeny.


5. Právo uživatele vypovědět smlouvu v zákonné lhůtě je možné v případě, kdy uživatel doručí jednotlivě přijatá plnění do vlastních rukou poskytovatele na hmotném nosiči dat (CD nebo DVD ROM) a zároveň nedojde ke konzumaci obsahu smlouvy v jakékoliv podobě.


III. Práva a povinnosti smluvních stran


1. Produkt jako autorské dílo a databáze požívá ochrany zejména autorského zákona a trestního zákoniku a uživatel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným poskytovatelem.


IV. Odpovědnost za vady a za škodu


1. Práva a povinnosti vyplývající z případných vad Produktu včetně délky záruční doby a reklamací se řídí příslušnými právními předpisy.


2. Uživatel má nárok na bezplatnou výměnu Produktu v případě zjevné vady. Uživatel musí vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co byla zjištěna (též telefonicky, faxem, e-mailem) a zaslat popis vady na adresu poskytovatele. Poskytovatel je povinen provést výměnu Produktu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy byla vada oznámena.


3. Poskytovatel nenese odpovědnost vzniklou v důsledku nesprávného či neodborného doplnění a použití vzorů smluv či jiných dokumentů, které jsou obsaženy ve Produktu. Užití Produktu je na uvážení objednatele. 


4. Poskytovatel prohlašuje a uživatel bere na vědomí, že používání produktů nebo internetových stránek nenahrazuje odborné poskytování informací, rad a služeb v právní oblasti a Uživatel s nimi nakládá na vlastní odpovědnost.


V. Závěrečná ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na jakékoliv verze Produktu uvedených v čl. I. odst. 2. Tyto obchodní podmínky platí i pro uživatele, jimž byl produkt poskytnut v rámci reklamních akcí.


2. Podrobnosti elektronického kontaktu mohou být použity pro potřeby šíření obchodních sdělení v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Pokud budou použity, tak výhradně poskytovatelem, nebudou poskytnuty třetím osobám. Uživatel je oprávněn kdykoliv tento souhlas odmítnout. Může tak učinit jednoduchou formou, např. zasláním e-mailové zprávy.


3. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních jejich částí.


4. Poskytovatel je oprávněn změnit licenční podmínky v intencích a v souladu s právními předpisy a nové znění obchodních podmínek zaslat v takových případech uživatelům (zejména prostřednictvím e-mailu).


5. Vztahy neupravené smlouvou a těmito obchodními podmínkami se řídí zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem, vše v platném znění.


6. Pokud není mezi poskytovatelem a uživatelem písemně sjednáno něco jiného, platí v ostatním pro vzájemné vztahy poskytovatele a uživatele tyto obchodní podmínky.

 

V Ostravě dne 1.11.2014

...... 
Arnet On Line, a.s. 
Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava  
tel.: 596 240 626, fax: 596 240 627 
e-mail: , http://www.zakonycr.cz 
IČ: 26825767, DIČ: CZ26825767,

Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2759

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma